Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист града Панчева бр.16/2019), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019).

Текстуална документација:
“Сл. лист града Панчева“бр. 7/2020
Текст Измена и допуна ПГРЦ2

Графичка документација:
Планирана намена
План регулације
План инфраструктуре
План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало