Izmena i dopuna se odnose na delove teksta osnovnog i već izmenjenih delova Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo, shodno tekstovima koji su objavljeni u Službenom listu opštine Pančevo, broj 12/2008 (u daljem tekstu: Osnovni plan 08) i Službenom listu grada Pančeva, broj 18/2009, 17/2012 i 20/2015 (u daljem tekstu: Izmene plana 09, 12 i 15)

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 27/2016
Tekst plana izmena i dopuna 4

Grafički prilozi:
01 Granica izmene plana
02 Planirana pretežna namena
03 Regulaciono-nivelacioni plan
04 Planirana infrastruktura
05 Profili ulica