Предмет овог плана је изградња магистралног водовода од Качарева до Банатског Новог Села, трасом атарских путева, пречника ДН280 (ПН10) и дужине 11км.
Према усвојеној ревизији, повезивање насељеног места Банатског Новог Села на јединствени водоводни систем града Панчева ће се извршити на начин предложен Варијантом 3. из закључка датог у 2. Ревизији „Генералног пројекта снабдевања водом општине Панчево са претходном студијом оправданости“ из 2006. године, које подразумева: изградњу укопаног резервоара са четири повезане коморе (две за Качарево и две за Банатско Ново Село) у Качареву укупне запремине 900т3 са бустер станицом ка Банатском Новом Селу и хидрофорским постројењем које ће обезбедити притисак од 4 бара за насеље Качарево, као и изградњу цевовода од Качарева до Банатског Новог Села.

Текстуална документација:
“Сл. лист града Панчева“ бр. 55/2020
Текст ПДР

Графичка документација:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Граница плана
04 Регулационо-нивелациони план
05 План мреже објеката инфраструктуре
06 План грађевинских парцела јавне намене