Увод
Разлог за израду Плана је изналажења просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева, насеља „Тесла“, за потребе градње нових стамбених или стамбено-пословних капацитета на новим локацијама у насељу.
Осим тога потребно је да се постигне рационалнија организација и уређење предметног простора, и да се његово коришћење што боље усклади са могућностима и ограничењима која пружају природни и створени услови, истовремено водећи рачуна и о потребама дугорочног социјалног и економског развоја..

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 12/2011
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. План намене
03. План инфраструктуре
04. План регулације