На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначево („Сл. Лист града Панчева“ бр. 15/2014), извршена је измена Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначево („Сл. Лист града Панчева“ бр.12/2011) (у даљем тексту: Основни план) и израђен је елаборат Измена плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево (у даљем тексту Измена плана).

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 34/2014
– Текст плана – Измена

Графички прилози:
01. План намене
02. Регулационо – нивелациони план
03. План инфраструктуре
04. Профили улица