Увод
На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године о Изменама Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Пначеву – зона 2.15 („Сл. Лист града Панчева“ бр. 8/2013) и Одлуке о измени Одлуке о изменама плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву – зона 2.15 бр. II-04-06-17/2014-4 од 11. јуна 2014. године, („Службени лист града Панчева“ број 11/14), извршена је измена Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву – зона 2.15 („Сл. Лист града Панчева“ бр.31/2011) (у даљем тексту: Основни план) и израђен је елаборат Измена плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву – зона 2.15 (у даљем тексту: Измена плана).

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 21/2014
– Текст плана измена

Графички прилози
01. План регулације са нивелацијом
02. План инфраструктуре
03. План препарцелације
04. План коришћења и власништво земљишта