Izradi Plana se pristupilo na osnovu Odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije Hipodrom u Pančevu („Službeni list grada Pančeva“ 27/2023), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odlika US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata postornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“ br. 32/2019).

“Sl.list grada Pančeva“ br. 43/23
Izmene i dopune PDR