Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izradi plana detaljne regulacije za područje “Stara Utva” u Pančevu (Skupština grada Pančeva, Broj II-04-06-27/2009 od 29.decembra 2009.godine, “Službeni list grada Pančeva”, broj 27/2009), Zakona o planiranju i
izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odlika US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata postornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS” br. 64/2015).

Tekstualna dokumentacija:
”Sl.list grada Pančeva” br. 27/2018
Tekst plana

Grafička dokumentacija:
Dispozicija u odnosu na grad
Izvod iz plana
Postojeća namena prostora
Planirana namena prostora
Plan regulacije
Plan infrastrukture
Plan podele građ. zemljišta na javno i ostalo
Profili