Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје “Стара Утва” у Панчеву (Скупштина града Панчева, Број II-04-06-27/2009 од 29.децембра 2009.године, “Службени лист града Панчева”, број 27/2009), Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” бр. 64/2015).

Текстуална документација:
”Сл.лист града Панчева” бр. 27/2018
Текст плана

Графичка документација:
Диспозиција у односу на град
Извод из плана
Постојећа намена простора
Планирана намена простора
План регулације
План инфраструктуре
План поделе грађ. земљишта на јавно и остало
Профили