На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву („Службени лист града Панчевабр 20/15) и завршеног Елабората за рани јавни увид, урађен је План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О.Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву.

Текстуална документација:
Текст ПДР
– “Сл. лист града Панчева“ бр. 21/21

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана
Постојећа намена површина
Планирана намена површина
План регулације и саобраћај
Планирана инфраструктура
Предлог парцелације