Разлог за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС „GREEN FIELD 2“ – ЗОНА ИЗМЕЂУ НАСЕЉА ТОПОЛА И ЛУКЕ „ДУНАВ“ У ПАНЧЕВУ (у даљем тексту План) је изналажење просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева за потребе градње нових индустријских капацитета на новим локацијама.

Текстуална документација:
“Сл.лист града Панчева“ бр. 30/2011
Текст плана

Графичка документација:
01 Планирана намена простора
02 Регулационо-нивелациони план
03 План инфраструктуре
04 План поделе грађ. земљишта