Na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 40 u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 21/17), Plana generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevu („Sl. list grada Pančeva“ br. 19/12, 27/12 – ispravka, 01/13-ispravka, 24/13 – ispravka i 20/140, 19/18, 25/18-ispravka i 6/19-ispravka), potrebno je izraditi elaborat Plan detaljne regulacije dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo.
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/2015), izrađen je elaborat za potrebe sprovođenja procedure Ranog javnog uvida u planski dokument. koji je održan od 09.03.2018.god. do 23.03.2018.god.. Na osnovu Izveštaja o izvršenom ranom javnom uvidu broj V-15-06-8/2018 od 11.04.2018.god., nastavljena je izrada plana detaljne regulacije.

Tekstualna dokumentacija:
Tekst plana
– Sl. list grada Pančeva br. 21/2019

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Izvod iz plana Celina 1
Postojeća namena i obuhvat plana
Plan namene površina ispravka
Regulacija i saobraćaj ispravka
Planirana infrastruktura
Plan podele građevinskog zemljišta
Plan preparcelacije dopuna
Profili