На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 40 у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 21/17), Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12 – исправка, 01/13-исправка, 24/13 – исправка и 20/140, 19/18, 25/18-исправка и 6/19-исправка), потребно је израдити елаборат План детаљне регулације дела блока 040 у насељеном месту Панчево.
У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је елаборат за потребе спровођења процедуре Раног јавног увида у плански документ. који је одржан од 09.03.2018.год. до 23.03.2018.год.. На основу Извештаја о извршеном раном јавном увиду број V-15-06-8/2018 од 11.04.2018.год., настављена је израда плана детаљне регулације.

Текстуална документација:
Текст плана
– Сл. лист града Панчева бр. 21/2019

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана Целина 1
Постојећа намена и обухват плана
План намене површина исправка
Регулација и саобраћај исправка
Планирана инфраструктура
План поделе грађевинског земљишта
План препарцелације допуна
Профили