Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva o izradi Plana detaljne regulacije područja hrastove šume- površine specijalne namene u K.O. Dolovo (”Sl. List grada Pančeva” br. 13/2017), potrebno je izraditi elaborat Plana detaljne regulacije područja hrastove šume- površine specijalne namene u K.O. Dolovo. U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/2015), izrađen je elaborat za potrebe sprovođenja procedure Ranog javnog uvida u planski dokument koji je održan od 05.01.2018.god. do 05.02.2018.god.. Na osnovu Izveštaja o izvršenom ranom javnom uvidu broj V-15-350-6/2018 od 15.03.2018.god., nastavljena je izrada plana detaljne regulacije. Ovaj elaborat je i u skladu sa PP Grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ broj 22/2012).

Tekstualna dokumentacija:
Tekst plana
– Sl. list grada Pančeva br. 22/2019

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na naselje
Izvod iz plana višeg reda
Granica plana i obuhvat
Granica plana sa detaljnom namenom
Regulaciono-nivelacioni plan
Plan infrastrukture
Plan podele građevinskog zemljišta