На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта„ у Долову („Службени лист града Панчева“ број 04/16 и и 36/16-исправка), приступило се изради овог плана- Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта„ у Долову (у даљем тексту: План).
У оквиру обухвата Плана планирана је изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора.
У зависности од потенцијала ветра планира се изградња више независних ветрогенераторских поља са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева. Ветрогенераторска поља ће бити груписана у више посебних техничко-технолошких целина, односно више ветроелектрана које ће бити посебно прикључене на електроенергетски систем (дистрибутивни или преносни систем), а све у зависности од номиналне снаге техничко –технолошке целине, као и услова одговарајућег оператера електроенергетског система.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 4/2017 од 17/03/2017. године
Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана вишег реда
03. Постојећа подела обухвата плана
04. Планирана намена
05. Планирана инфраструктура
06. План поделе грађевинског земљишта са регулацијом

Стратешка процена утицаја плана на животну средину