Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија У насељеном месту Панчево