Povod za izradu plana
Inicijative i aktivnosti najvećeg proizvođača masovnih polimera sa ovih prostora, preduzeća HIP “Petrohemije”a.d. Pančevo, na sagledavanju mogućnosti za proširenje proizvodnje dodatnom, kvalitativno drugačijom vrstom masovnog polimera – polipropilenom, datiraju još iz 80–tih godina.
Ove aktivnosti su bile logične s obzirom da je bazna fabrika HIP “Petrohemije”a.d. Pančevo – Fabrika ETILEN (projektovana od američke korporacije STONE & VEBSTER) projektovanog kapaciteta 85.000 t/god. propilena, koji je osnovna sirovina za proizvodnju polipropilena.
Prva dokumentacija, “Predinvesticioni program Fabrike za proizvodnju polipropilena”, koju je uradio HIP Razvoj i inženjering, je sa datumom februar 1990. god. Nakon pauze od 7 godina urađen je i drugi predinvesticioni program (IHTM–ITR) a 2000. god. i Studija opravdanosti izgradnje fabrike za proizvodnju polipropilena (IHTM–ITR).

 

Sl.list grada Pančeva br. 17/2016
Tekst plana

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija U naseljenom mestu Pančevo

Grafički prilozi:
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Izvod iz plana
03. Postojeća namena površina
04. Planirana namena površina
05. Planirana regulacija i saobraćaj
06. Planirana infrastruktura
07. Planirana infrastruktura sa prostornom proverom
08. Profili