Razlog za izradu Plana je iznalaženja prostornih rezervi zemljišta u okviru postojećeg građevinskog reona Pančeva za potrebe gradnje novih industrijskih kapaciteta na novim lokacijama. Vrednovanjem lokacija za budući održivi razvoj grada u odnosu na geostrateški položaj i privredni potencijal regije, u Generalnom planu Pančeva je prepoznat ovaj prostor kao jedan od lokalitet za „Green field“ industrijsku zonu. Usvajanjem Generalnog plana proizilazi obaveza izrade konkretnih Urbanističkih planova koji predstavljaju dalju razradu predmetnih područja sa smernicama koje su date u Generalnom planu.

Tekstualna dokumentacija:

Tekst plana
Sl. list grada Pančeva br. 08/2011

Grafička dokumentacija:
Plan namene
Plan regulacije
Plan infrastrukture