U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/2015), izrađen je elaborat za potrebe sprovođenja procedure Ranog javnog uvida u planski dokument, koji je održan od 09.03.2018.god. do 23.03.2018.god. Na osnovu Izveštaja o izvršenom ranom javnom uvidu broj V-15-06-8/2018 od 11.04.2018.god., nastavljena je izrada plana detaljne regulacije.
Razlog pristupanju izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 113 u naseljenom mestu Pančevu (u daljem tekstu Plan) je staranje planskog osnova i uslova za izdavanje dozvola za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju postojećih objekata.
Planski osnova za izradu Plana je Plan generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevu („Sl. list grada Pančeva“ br. 19/12, 27/12 – ispravka, 01/13-ispravka, 24/13 – ispravka i 20/14 i 19/18) (u daljem tekstu: PGR Celina 1) kao planski dokument višeg reda, kojim je propisana obaveza izrade Plana detaljne regulacije za deo Bloka 113 (Kotež 1), u poglavlju B3.1. Zone i lokacije za dalju razradu, Lokacije koje se razrađuju Planom detaljne regulacije. Prema PGR-u Celina 1 ovaj prostor zadržava svoj sadašnji prostorni okvir koji je već formiram i namenu u kojoj je u najvećoj meri zastupljeno stanovanje.

Tekstualna dokumentacija:
Tekst plana
– Sl. list grada Pančeva br. 20/2019

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Izvod iz plana višeg reda
Postojeća namena i granica plana
Plan namene površina
Plan regulacije
Plan infrastrukture
Plan podele građevinskog zemljišta
Predlog parcelacije ostalog zemljišta
Profili