У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је елаборат за потребе спровођења процедуре Раног јавног увида у плански документ, који је одржан од 09.03.2018.год. до 23.03.2018.год. На основу Извештаја о извршеном раном јавном увиду број V-15-06-8/2018 од 11.04.2018.год., настављена је израда плана детаљне регулације.
Разлог приступању изради Плана детаљне регулације дела блока 113 у насељеном месту Панчеву (у даљем тексту План) је старање планског основа и услова за издавање дозвола за изградњу нових објеката, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију постојећих објеката.
Плански основа за израду Плана је План генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12 – исправка, 01/13-исправка, 24/13 – исправка и 20/14 и 19/18) (у даљем тексту: ПГР Целина 1) као плански документ вишег реда, којим је прописана обавеза израде Плана детаљне регулације за део Блока 113 (Котеж 1), у поглављу Б3.1. Зоне и локације за даљу разраду, Локације које се разрађују Планом детаљне регулације. Према ПГР-у Целина 1 овај простор задржава свој садашњи просторни оквир који је већ формирам и намену у којој је у највећој мери заступљено становање.

Текстуална документација:
Текст плана
– Сл. лист града Панчева бр. 20/2019

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана вишег реда
Постојећа намена и граница плана
План намене површина
План регулације
План инфраструктуре
План поделе грађевинског земљишта
Предлог парцелације осталог земљишта
Профили