Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 09.03.2018. до 23.03.2018.године.

– Документација:
Оглас за рани јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Извод из плана ПГР Целина 1
02 Граница плана са постојећом наменом
03 Планирана намена површина