Изради Плана се приступило на онову Одлукe о измени одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 11/14), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 64/2015).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 16/2016
Текст плана

Графички прилози:
01 План намене
02 План регулације
03 План инфраструктуре
04 А План поделе грађевинског земљишта
05 Б План поделе грађевинског земљишта
06 Профили улица