Razlog za izradu plana je definisanje javnog i ostalog građevinskog zemljišta kao i stvaranja planskog osnova za izdavanje dozvola za izgradnju u okviru bloka 014 u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/1831/19 i 37/19-dr zakon i 9/20 20), Generalnim urbanističkim planom Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br 32/12, 10/20) (u daljem tekstu GUP) i Planom generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 19/12, 27/12-ispravka, 01/13-ispravka,24/13-ispravka, 20/14 19/18, 25/18-ispravka i 6/19-ispravka) (u daljem tekstu: PGR Celina 1).

– “Sl. list grada Pančeva“ br.5/21
Tekst PDR
Grafički prilozi