Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.09.2017. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905. План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда ПДР Целина 4а и 4б
03 Извод из плана вишег реда ПДР Целина 11
04 Постојећа намена површина
05 Планирана намена површина
06 Планирана регулација
07 Планирана инфраструктура
08 План поделе грађевинског земљишта
09 Профили улица 1
10 Профили улица 2
11 Профили улица 3