Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Jавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.09.2017. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.

 

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 План намене површина
05 План регулације
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта
08 Профили улица