Излаже се на јавни увид План детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана ( у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици-пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана на животну средину ( у даљем тексту Стратешка)

Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.07.2016. до 08.08.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавни увид планског документа
Текст нацрта плана
Доспели услови јавних предузећа
Стратешка процена утицаја на животну средину

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана вишег реда
03. Граница плана и граница грађевинског подручја са детаљном наменом
04. Регулационо-нивелациони план
05. План поделе грађевинског земљишта
06. Профили улица