Градска управа града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове оглашава излагање на јавни увид следећег планског документа Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ. Нацрт наведеног планског документа излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 08.04. 2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавни увид планског документа
Текст нацрта плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Постојећа намена простора
03. Планирана намена простора и подела на зоне
04. Регулационо-нивелациони план
05. Планирана инфраструктура
06. Зоне заштите
07. Профили улица