Нацрт наведених планских докумената, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 23.12.2016.године. За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308/905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 часова.

Документација:
Оглас за рани јавни увид
Одлука о изради ПДР Бела Анта
Одлука о изради стратешке процене ПДР Бела Анта
Текст плана ПДР Бела Анта
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР Бела Анта на животну средину

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана вишег реда
Постојећа подела обухвата плана
Планирана намена простора
Планирана инфраструктура
План поделе грађевинског земљишта са регулацијом