Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.12.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 09:00 до 13:00

Оглас за Јавни увид
Нацрт измена и допуна ПГР Глогоњ