Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 17.02.2017.године. За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308/905 и 308-787.

Документација:
Оглас за јавни увид
Одлука Сл. лист града Панчева бр. 14/2016
Одлука Сл. лист града Панчева бр. 11/2016
Текст нацрта плана
Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на насеље
02 Извод из ГУП ЛиД ПДР ТрансНафта
03 Планирана претежна намена
04 Регулационо-нивелациони план са саобраћајем
05 Планирана инфраструктура
06 Преглед постојећег власништва са планираном наменом
07 План парцелације
08 Предлог расподеле објеката