Измена и допуна нацрта Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево.
Нацрт наведеног планског документа излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 12.02. 2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавни увид планског документа
Текст нацрта плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Постојећа намена простора
03. План намене простора
04. План регулације
05. План инфраструктуре
06. А План поделе грађевинског земљишта
07. Б План поделе грађевинског земљишта
08. Профили улица