Јавни увид следећег планског документа нацрт Плана детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“ у насељеном месту Панчево Извештаја о стратешкој месту Панчево на животну средину Нацрт наведеног планског документа и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, излажу се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 11.03. 2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавни увид планског документа
Текст нацрта плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана
03. Постојећа намена површина
04. Планирана намена површина
05. Планирана регулација и саобраћај
06. Планирана инфраструктура
07. Планирана инфраструктура са просторном провером
08. Профили улица

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса ”ХИП”Петрохемија у насељеном месту Панчево

Документација:
Садржај извештаја о стратешкој процени плана
Извештај о стратешкој процени плана

Графички прилози
01. Планирана намена