Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације кат. пар. Број 5710 ко Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+1+Пс у улици Жарка Фогараша број 20 Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 04.05.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавну презентацију
Урбанистички пројекат текст
Идејно решење текст

Графички прилози
01. Архитектура цртежи
02. Урбанизам цртежи