Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање спратности По+Пр+2+Пк на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево, у улици Светозара Милетића бр.29 у Панчеву, израђен од стране ДОО„Геовозија“ Панчево, ул. Др. Касапиновића бр.14, Панчево, под бројем УП 3656/1-18, за инвеститора Град Панчево путем ЈП“ Градска стамбена агенција“, Панчево, Његошева бр.1а.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 30.03.2018.

Оглас за јавну презентацију
Урбанистички пројекат
Пројекат архитектуре
Главна свеска