Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвојеним секундарним сировинама и искористивим материјама пореклом са отпада. Наиме, до сада се складиштење отпада решавало на насељској депонији која је лоцирана у градском ткиву уз водоток Тамиша у Панчеву. Ни у другим насељима ситуација није много другачија и све депоније су неадекватне. Измена и допуна плана детаљне регулације -ПОДЦЕЛИНА 6 Ц- НОВА ДЕПОНИЈА-У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Службени лист града Панчева“ број 28/18) има за циљ да употпуни План детаљне регулације -ПОДЦЕЛИНА 6 Ц- НОВА ДЕПОНИЈА-У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО како би се омогућила изградња постројења за третман неопасног отпада.

Текстуална документација:
“Службени лист града Панчева“ бр.59/2020
Текст Измена и допуна ПДР

Графичка документација:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Граница плана и обухват постојећег плана
04 Граница плана са детаљном наменом
05 Регулационо-нивелациони план
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта
08 Профили улица