Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije Hipodrom u Pančevu (Skupština grada Pančeva na sednici održanoj dana 09.07.2018.god)), Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odlika US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata postornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS” br. 64/2015).

Tekstualna dokumentacija:
”Sl. list grada Pančeva” br. 28/2018
Tekst plana

Grafička dokumentacija:
Plan namene površina
Plan regulacije