Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 09.07.2018.год)), Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлика УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” бр. 64/2015).

Текстуална документација:
”Сл. лист града Панчева” бр. 28/2018
Текст плана

Графичка документација:
План намене површина
План регулације