На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ бр. 67/20) и завршеног Елабората за рани јавни увид и Извештаја о обављеном раном јавном увиду (бр. бр. V-15-06-8/21 и V-15-350-234/21 од 28.06.2021. год.), урађен је нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (Сл.лист града Панчева бр.17/10 и 28/18) (у даљем тексту Измене и допуне плана).

Текстуална документација:
Документациона основа
– “Сл. лист града Панчева“ бр. 34/21
Текст ПДР-Измене и допуне

Графичка документација:
Цртежи ПДФ

Цртежи DWG:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена површина
04 План намене и подела на зоне
05 План регулације и нивелације
06 План ограничења
07 План инфраструктуре
08 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
09 Профили улица