Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11) (у даљем тексту: Измене и допуне плана).
Разлог за израду Измена и допуна Плана је иницијатива НИС „Гаспром њефт“ – Блок прераде од 22.06.2015.године за покретање поступка Измене, допуне и усаглашавања важећих Планова генералне регулације града Панчева који обухватају локацију објекта „Цевовод сирове воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево“ услед настале проблематике око преклапања дела трасе цевовода сирове воде и будућег планираног „латералног канала“ који је дефинисан Планом детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне јужно од Петрохемије у Панчеву. Спорни део трасе се протеже у зони ножице ТЕ-ТО насипа на земљишту „јавне намене“. Насип није у функцији одбране од поплавних вода већ искључиво за изградњу саобраћајнице. Објекат „Цевовод сирове воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево“ се налази на пријави за озакоњење. Увидом у планску документацију Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине уочио је проблем постојања планираног „латералног канала“ на делу трасе постојећег цевовода.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 34/2017
Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана вишег реда
03. Постојећа стање са инфраструктуром
06. Планирана намена
07. Регулација-нивелација и саобраћај
08. Планирана инфраструктура
09. Профили улица