Разлог израде изменe Плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за изградњу новог далековода, преко подручја обухваћеног постојећим планом детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.07/11). Унапређењем неодговарајућег планираног стања у делу простора обухваћеног „Green Field 1“ еко-индустријском зоном, обезбедиће се најрационалније и „најелегантије“ решење напајања Раферије нафте Панчево примарном електричном енергијом, односно изградиће се нова деоница постојећег далековода 220 kV бр.253/2 ТС ХИП 2 – ТС ПАНЧЕВО 2, увођењем у нову ТС НИС, а што је
процењено као приоритетно решење за свеобухватну модернизацију Рафинерије нафте Панчево.

Документација:
Текст измене и допуне
Сл. лист града Панчева бр. 29/2011

Графички прилози:
План намене површина
План регулације
План инфраструктуре