Изради плана приступило се на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 31/21).
Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.

Графички прилози PDF
Текст плана