ruka

Grafički prikaz ozakonjenja objekata


 

 

         Ozakonjenje, predstavlja javni interes za Republiku Srbiju. Ozakonjenje glavnih , pomoćnih i drugih objektata koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl. ) , podzemni vodovi (podzemne instalacije), kao i nadzemni vodovi (nadzemne instalacije), ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte.

Predmet ozakonjenja mogu biti samo oni objekti koji su vidljivi na satelitskom snimku. Predmet ozakonjenja mogu biti:

1. zahtevi za legalizaciju podneti do 29.1.2014. god koji nisu okončani,

2. objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno,

3. objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju , a koji je u Popisu o evidenciji nezakonito izgrađenih objekata koji vrši građevinska inspekcija,

4. objekat za koji je podnet zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole , a postupak nije pravnosnažno okončan,

5. objekat na kome je upisano pravo svojine u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole u roku od 6 meseci.