Правилник о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева

Овим правилником прописују се услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравања програма, пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града, садржина предлога програма/ пројеката, извештавање о реализацији програма/ пројеката, начин контроле реализације одобрених програма/ пројекта, начин јавног објављивања података о програмима/ пројектима, као и друга питања од значаја за обављање послова у овој области.

Решење о категоризацији организација у области спорта у граду Панчеву