Adresar socijalnih ustanova

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Srce u jabuci»

Adresa JNA 45 Pančevo,Jabuka Telefon: 013/2624-007 Internet prezentacija: http://www.srce.org.rs/
Photo of Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Srce u jabuci»

Informacije o ustanovi

Ustanova za smeštaj odraslih i starijih lica sa intelektualnim poteškoćama – —Dom za lica ometena u mentalnom razvoju ’’ Srce u jabuci ’’ iz Jabuke je ustanova socijalne zaštite. Pretežna  delatnost  Ustanove je 87. zdravstvena i socijalna zaštita sa smeštajem,grupa 87.20  socijalno staranje u smeštajnim ustanovama.

U okviru Ustanove postoje:
– Služba za zdravlje i negu
– Služba za vaspitno-obrazovni i proizvodni rad
– Služba zajedničkih poslova
– Služba poljoprivredne proizvodne delatnosti
– Služba ekonomsko- finansijskih poslova


—Pored  usluge  “Stanovanje uz podršku” Dom ima uspostavljenu uslugu  “Dnevnog boravka” i  uslugu “Predah”-a  koju finansira  lokalna samouprava grada Pančeva.
—Ustanova zbrinjava 192 korisnika od kojih 32 korisnika koristi uslugu “Stanovanje uz podršku” u šest kuća u selu i dva stana u Novom Sadu. Uslugu Dnevnog boravka koristi devet lica.
O korisnicima brine 61 zaposleni radnik.
Delatnost Ustanove se realizuje tako što:

  • obezbeđuje odraslim i starijim licima koja imaju intelektualne poteškoće i korisnici su Doma, a prema vrsti i stepenu potrebne podrške, zbrinjavanje,zdravstvenu zaštitu,radnu i okupacionu terapiju, kulturno zabavne i rekreativno rehabilitacione sadržaje
  • obezbeđuje odgovarajuće oblike vaspitanja i osposobljavanja za rad i radne aktivnosti u skladu sa njihovim psihičkim i fizičkim sposobnostima, rad na ublažavanju i otklanjanju posledica u njihovom razvoju
  • radno angažovanje pod posebnim uslovima u skladu sa njihovom osposobljenošću za rad, potpuno i trajno zbrinjavanje(stanovanje, ishrana, nega , zdravstvena zaštita, kulturno zabavne i druge aktivnosti u skladu sa njihovim potrebama i psihofizičkim sposobnostima)
  • organizuje „Dnevni boravak“ za lica iz okolnih sela i grada Pančeva
  • omogućuje korišćenje usluge „Stanovanje uz podršku“ korisnicima koji su za to pripremljeni