На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној 13.07.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

I
МАЈА ВИТМАН, мастер економиста из Панчева, именује се за директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на период од четири године.

II
Именована из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и иста је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III
Ово решење је коначно.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“ и на званичној интернет презентацији града Панчева.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. став 3. Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовањe директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево („Службени лист града Панчева“ број 2/17), спроведен je Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 26/17.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, (у даљем тексту: Комисија) образована Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016. године и број II-04-06-3/2017-1 oд 17. марта 2017. године.

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, поднета једна благовремена пријава и то Маје Витман, мастер економисте из Панчева.
Комисија је, након разматрања доказа који су приложени уз пријаву кандидата, констатовала да је пријава потпуна, са приложеним свим потребним доказима, те је на седници одржаној 06. јуна 2017. године, Закључком II утврдила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16), Комисија је спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата и то:
– стручну оспособљеност кандидата стечену високим образовањем и стручну оспособљеност кандидата стечену радним искуством на пословима за које се захтева високо образовање, на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, као и радно искуство у организовању и вођењу послова увидом у податке из пријаве кандидата;
– стручну оспособљеност кандидата за практичну примену знања и вештина кандидата у обављању послова директора јавног предузећа, познавање прописа који се примењују у раду јавног предузећа, вештина комуникације у међуљудским односима усменим разговором са кандидатом, према унапред припремљеним питањима.
Провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања кандидата извршена је од стране релевантне институције и достављена Комисији.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 23. јуна 2017. године саставила ранг листу за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, и исту доставила надлежним организационим јединицама Градске управе града Панчева ради припреме Нацртa решења о именовању директора.

Градско Веће града Панчева утврдило је предлог решења о именовању директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево и доставило га са ранг листом Скупштини града на разматрање и доношење.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                                                   Тигран Киш
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2017-3
Панчево, 13.07.2017. године