Седница ће се одржати 30.новембра 2015. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам 42. седницу Скупштине града Панчева.

 

ДНЕВНИ РЕД

– Верификација Записника са 40. седнице Скупштине града Панчева, одржане 15.10.2015. године.
– Верификација Записника са 41. седнице Скупштине града Панчева, одржане 21.10.2015. године.

1. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву.
2. IV Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2015. годину.
3. Измена бр. 2 Програма рада и финансијског плана за 2015. годину Туристичке организације Панчево.
4. Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село за 2015. годину.
5. Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар – септембар 2015. године.
6. Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне.
7. Предлог одлуке о измени Одлуке о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева.
8. Предлог одлуке о постављању спомен чесме погинулим борцима града Панчева у оружаним сукобима 1991-1999. године у Панчеву, на зеленој површини испред зграде МУП РС Полицијске управе у Панчеву, на углу улица Милоша Требињца и Михајла Обреновића.
9. Предлог одлуке о утврђивању назива пролаза на подручју Месне заједнице «Тесла».
10. Предлог закључка о усвајању Aкционог плана градa Панчевa за развој јавног информисања за период 2015 – 2017. године.
11. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево, број: 5-1/52 т.3 од 09.11.2015. године.
12. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, број: 5180/66-3 од 29.10.2015. године.
13. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ.
14. Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Апотеке «Панчево» Панчево.
15. Предлог решења о именовању директора Апотеке «Панчево» Панчево.
16. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» Качарево.

ИНФОРМАТИВНО:

– Информација о упису ученика у основне и средње школе у граду Панчеву за школску 2015. – 2016. годину.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање, предајом у собe 103/I и 109/I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 23. новембар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирјана Јоцић                                    Тигран Киш