Седница  Скупштине града Панчева  ће се одржати 14.09.2015. године, са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

У складу са чланом 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) председник Скупштине може сазвати седницу Скупштине са роком краћим од 7 дана.

Разлог сазивања хитне седнице Скупштине града су оставке функционера које су поднете Скупштини града Панчева.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал за седницу можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-14

Панчево, 11. септембар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки               Филип Митровић, дипл.економиста