Sednica će se održati 28. jula 2015 . godine (utorak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 1/15-prečišćen tekst), sazivam XXXVI sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXXV sednice Skupštine grada Pančeva, održane 02.07.2015. godine.

1. Predlog odluke o donošenju izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo.

2. Predlog odluke o izmeni Planageneralneregulacijenaseljenog mesta Kačarevo.

3. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576 k.o.Vojlovica, u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu.

4. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije bloka 115 u Omoljici – poslovna zona sa reciklažnim centrom za privremeno skladištenje otpada radi tretmana i njegovog daljeg plasmana.

5. Program poslovanja JKP «Autotransport – Pančevo»Pančevo za 2015. godinu – Izmena I.

6. Druga izmena Programa poslovanja JKP «Starčevac»Starčevo za 2015. godine

7. Izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Pančevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

8. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Mladost“ Pančevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

9. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

10. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

11. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Starčevac“ Starčevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

12. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Kombrest“ Banatski Brestovac za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu.

13. Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2014. godinu.

14. Predlog odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva.

15. PredlogOdluke o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti – zgrada u funkciji ostalog obrazovanja-DEČIJA USTANOVA, u javnu svojinu grada Pančeva.

16. Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje“ Pančevo.

17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje“ Pančevo o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2014. godini, broj: 1945-40/1 od 12. 06. 2015. godine.

18. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje“ Pančevo o uslovnom otpisu zakonske zatezne kamate, broj: 10/1945-40 od 12. 06. 2015. godine.

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika „Autotransport – Pančevo“ Pančevo o izmeni cenovnika usluga Autobuske stanice Pančevo, broj: 1/2015-32-30 od 29. 06. 2015. godine.

20. Predlog rešenja o izmeni Rešenja o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva.

INFORMATIVNO:

– Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Pančeva za period januar – jun 2015. godine.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II – 04-06-16/2015-11

Pančevo, 21. jul 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE        PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški                 Filip Mitrović, dipl.ekonomista