Sednica će se održati 02. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/15-prečišćen tekst), sazivam XXXIV sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXXI sednice Skupštine grada Pančeva, održane 12.06.2015. godine.

– Verifikacija Zapisnika sa XXXII sednice Skupštine grada Pančeva, održane 11.06.2015. godine.

– Verifikacija Zapisnika sa XXXIII sednice Skupštine grada Pančeva, održane 19.06.2015. godine.

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu .

2. Predlog Plana za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene.

3. Prva i zmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «VOD-KOM» Jabuka za 2015. godinu .

4. Druga izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Kačarevo» Kačarevo za 2015. godinu.

5. Druga izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Omoljica» Omoljica za 2015. godinu.

6. Predlog zaključka o pristupanju izradi Strategije razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020.

7. Predlog odluke o poveravanju sprovođenja Programa zaštite zemljišta od uticaja eolske erozije podizanjem poljozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Pančeva za 2015. godinu .

8. Predlog o dluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančev o .

9. Predlog Pravilnika o uslovima za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene.

10. Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „VOD- KOM“ Jabuka.

INFORMATIVNO:

– Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora Gradonačelniku grada Pančeva o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih finansijskih izeveštaja grada Pančeva, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine .

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje , predajom u sobe 103/  i 109/  Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća, najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-16/2015-9

Pančevo, 25. jun 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE       PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški                Filip Mitrović, dipl.ekonomista