Дана 17.06.2015. године, поднет је Захтев за сазивање хитне седнице Скупштине града, који је потписало више од 1/3 одборника Скупштине града Панчева, са предлогом дневног реда.

Одредбом члана 61. став 1. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) прописано је да је председник Скупштине дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од петнаест дана од дана подношења захтева.

На основу наведеног сазивам седницу Скупштине града Панчева, која ће се одржати 19.06.2015. године са почетком у 10 часова. Уз позив достављам Вам Захтев са предложеним дневним редом.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/  и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II -04-06-16/2015-8

Панчево, 17. јун 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки              Филип Митровић, дипл.економиста